یافتن کالاها و سرویسها

پلن A
فضا: 100 مگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 50 گیگابایت

اتصال دامنه: 1 عدد

اکانت دیتابیس: 1 عدد

پارک دامین: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود
2,000تومان ماهانه
20,000تومان سالانه
پلن B
فضا: 250 مگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 100 گیگابایت

اتصال دامنه: 1 عدد

اکانت دیتابیس: 1 عدد

پارک دامنه: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود
3,000تومان ماهانه
30,000تومان سالانه
پلن C
فضا: 500 مگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 150 گیگابایت

اتصال دامنه: 1 عدد

اکانت دیتابیس: 2 عدد

پارک دامنه: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود
4,000تومان ماهانه
40,000تومان سالانه
پلن D
فضا: 1 گیگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 200 گیگابایت

اتصال دامنه: 1 عدد

اکانت دیتابیس: 2 عدد

پارک دامین: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود
6,000تومان ماهانه
60,000تومان سالانه
پلن E
فضا: 2 گیگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 250 گیگابایت

اتصال دامنه: 2 عدد

اکانت دیتابیس: 5 عدد

پارک دامین: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود
10,000تومان ماهانه
100,000تومان سالانه
پلن F
فضا: 5 گیگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 500 گیگابایت

اتصال دامنه: 3 عدد

اکانت دیتابیس: نامحدود

پارک دامین: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود
20,000تومان ماهانه
200,000تومان سالانه